REKRUTACJA
Godziny pracy biura: Poniedziałek-Piątek: 8:00 do 14:00
Corteva logo LGD logo

Szukaj na stronie

Regulamin:

 

 • Inicjator / Założyciel - Corteva Agriscience, która zainicjowała i zapewnia realizację Programu w Polsce.
 • Realizator – Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 • Organizator – Realizator i Inicjator
 • Program – oznacza projekt TalentA 2022, zwany dalej również projektem.
 • Partner– organizacje, instytucje i inne osoby prawne, które wspierają Program i promują jego realizację poprzez świadczenie pomocy organizacyjnej, informacyjnej, edukacyjnej itp.
 • Uczestnik jest kobietą - obywatelem Polski, który spełnia wymagania określone w Regulaminie, zaakceptował ich warunki i zobowiązał się do ich spełnienia, wypełnił i złożył Formularz zgłoszeniowy w terminie.
 • Formularz zgłoszeniowy do udziału w programie – formularz zamieszczony na stronie www.talenta.ziemiaprzemyska.pl, który wypełnia osoba, która wyraziła chęć wzięcia udziału w Programie jako Uczestnik.
 • Mikroprojekt to program biznesowy opracowany przez Uczestnika Programu, którego celem jest rozwiązanie w krótkim terminie konkretnego, realnego problemu ważnego dla rozwoju lokalnego, który spełnia cele zrównoważonego rozwoju i ma na celu poprawę bezpieczeństwa żywnościowego społeczności.
 • Rada Ekspertów jest kolegialnym organem Programu, którego głównym zadaniem jest wyłonienie zwycięzców konkursu mikroprojektów na podstawie krótkiej listy zgodnie z odpowiednimi kryteriami oceny. Rada Ekspertów składa się z przedstawicieli inicjatora Programu, liderów przemysłu i opinii publicznej, przedstawicieli partnerów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program został zainicjowany przez Corteva Agriscience i realizowany jest w Polsce przez Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 1. Wykonawca ma prawo współpracować z innymi osobami i zawierać stosowne umowy w celu prawidłowej realizacji Programu w porozumieniu z inicjatorem Programu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w Programie, to jest: członków Rady Ekspertów, Uczestników, partnerów, a także inne osoby, którym przysługują prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu. Takie osoby uczestniczące w Programie obowiązkowo zgadzają się z Regulaminem uczestnictwa w Programie.
 3. W Programie mogą wziąć udział Uczestniczki, które spełniły warunki udziału w Programie oraz zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego treść.
 4. Uczestnik Programu lub jakakolwiek inna osoba zaangażowana w realizację w Programu gwarantuje i potwierdza, że ​​w trakcie realizacji Programu nie naruszy wymogów ustawodawstwa Polski i nie podejmie działań, które mogą zaszkodzić realizatorom.
 5. Okres realizacji programu: marzec – wrzesień 2022 r.
 6. Przestrzeganie Oficjalnych Zasad Programu TalentA, w tym wybór Uczestników, proces szkolenia, wyłonienie Finalistów i Laureatów Grantu jest monitorowane przez Założyciela i Realizatora Programu, zapewniając przejrzystość, bezstronność i otwartość na wszystkich etapach Programu.
 7. Organizatorzy według własnego uznania promują i reklamują Program – zarówno samodzielnie, jak i z udziałem osób trzecich, wykorzystując własne kanały komunikacji i możliwości osób trzecich – za obopólną zgodą i na jasno określonych zasadach.
 8. Okres realizacji Programu oraz realizacja poszczególnych etapów może zostać zmieniona przez Realizatora jednostronnie.
 9. Realizator w porozumieniu z Inicjatorem lub na jego polecenie ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 10. Informacje o istotnych zmianach zamieszczane są na stronie Programu.

II. OSOBY I ORGANY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

 1. Osobami i organami uczestniczącymi w Programie są Uczestnicy, Rada Ekspertów i partnerzy oraz inne osoby zaangażowane przez Inicjatora i Realizatora.
 2. Uczestnikiem Programu może być kobieta będąca obywatelem Polski, która wypełniła formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie, zaakceptowała Regulamin i spełnia następujące wymagania:
  1. jest właścicielem / współwłaścicielem / domownikiem / pracownikiem w gospodarstwie rolnym,
  2. zamieszkująca miejscowość do 10 tyś. mieszkańców,
  3. jest ubezpieczona w KRUS,
  4. przeszła pozytywnie rejestrację wypełniając i dostarczając do biura LGD formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.talenta.ziemiaprzemyska.pl,
  5. w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 18 lat;
  6. nie piastowała lub nie pełniła funkcji w organach publicznych Polski i nie jest urzędnikiem państwowym;
  7. nie jest podejrzana i/lub oskarżona o popełnienie przestępstwa;
  8. nie figuruje w rejestrze karnym za popełnienie przestępstwa umyślnego, jeżeli nie został on wymazany i usunięty w sposób przewidziany prawem
 1. Uczestnikami Programu nie mogą być osoby, które brały udział w Programie TalentA w innych krajach, a także pracownicy grupy spółek Corteva Agriscience lub osoby prawne, które współpracują z Corteva Agriscience poprzez świadczenie usług, ani urzędnicy państwowi lub wybrani urzędnicy.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. udziału w Programie na wszystkich etapach, w czasie, terminie i miejscu określonym w Regulaminie, dokumentacji projektowej umieszczonej na stronie internetowej lub w korespondencji otrzymanej od Realizatora - pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie,
  2. udziału w filmowaniu działań projektowych lub/i udzielanie wywiadów i komentarzy;
  3. przekazywania Organizatorom informacji lub/i dokumentów związanych z uczestnictwem w Programie;
  4. ścisłego przestrzegania Zasad Programu;
  5. zagwarantowania sprawności środków komunikacji określonych podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego umożliwiających uczestnikom udział on-line w zajęciach,
  6. terminowego powiadamiania Realizatora o wszelkich zmianach podanych w Formularzu zgłoszeniowym danych dotyczących środków komunikacji,
  7. odpowiadać na telefony, SMS-y lub e-maile od przedstawicieli Programu;
  8. nie popełniać działań lub zaniechań, które mogą skutkować naruszeniem praw i interesów innych osób.
 1. Rada Ekspertów:
  1. Główne funkcje i zadania Rady Ekspertów są następujące:
   • wyłonienie Laureatów konkursu grantowego mikroprojektów według odpowiednich kryteriów oceny;
   • promowanie pozytywnego wizerunku Programu;
   • składanie Realizatorowi propozycji usprawnienia realizacji Programu.
  2. Skład ilościowy i osobowy Rady Ekspertów, kolejność prac i podejmowanie decyzji określa Realizator, a po powołaniu Rady Ekspertów – Rada wraz z Realizatorem.
  3. Decyzje Rady Ekspertów zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym i są protokołowane. W sprawach spornych głos decydujący ma Inicjator.
  4. Rada Ekspertów prowadzi działalność samodzielnie, podejmuje decyzje swobodnie, kierując się własnymi przekonaniami, kierując się celem Programu.
  5. Inicjator i Wykonawca nie mają wpływu na decyzje Rady Ekspertów, lecz mają prawo głosu doradczego w jej pracach.

  III. ETAPY PROGRAMU

     3.1 Rekrutacja:

  1. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Programie TalentA-2022 rozpoczyna się od momentu publicznego ogłoszenia startu Programu na stronie www.talenta.ziemiaprzemyska.pl (08.03.2022r) i potrwa do dnia 22.03.2022 roku.
  1. Zgłoszenie można składać w siedzibie Realizatora – LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” osobiście lub przez operatora pocztowego do dnia zakończenia rekrutacji (decydują data wpływu formularza zgłoszeniowego do Biura LGD).
  1. W okresie od 23 do 28 marca 2022 roku Realizator pod kontrolą Inicjatora dokona wyboru Uczestników Programu zgodnie z podstawowymi kryteriami określonymi niniejszym Regulaminem. Limit osób, które mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych wynosi 30 osób.
  1. W przypadku, kiedy liczba osób, które pozytywnie przeszły rekrutację wynosi więcej niż limit uczestników o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
  1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną umieszczone na Liście Uczestników Projektu.
  1. Osoby, które spełnią warunki udziału w projekcie, ale nie znajdą się na liście uczestników projektu zostaną umieszczeni na Liście Rezerwowej.
  1. W sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od Uczestnika lub sytuacji losowej uczestnik będzie musiał zrezygnować z udziału w projekcie Realizator zakwalifikuje do udziału w projekcie kolejne osoby z Listy Rezerwowej. W przypadku braku osób na liście rezerwowej Realizator może zadecydować o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.
  1. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane przez Organizatorów na stronie internetowej projektu. Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą selekcję konkursową, zostaną osobiście powiadomieni o wynikach poprzez kontakty podane w formularzu zgłoszeniowym.
  1. Realizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania uczestnika do udziału w Programie bez podania przyczyny.

  3.2 Działania projektowe

  1. W ramach działań projektowych planuje się realizację następujących działań:
   1. Szkolenia tematyczne – 12 tygodni szkoleń w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, aktywizacji mieszkańców oraz rozwoju obszarów wiejskich, aspektów prawnych prowadzenia działalności rolniczej, aktywizacji kobiet powiązanych z rolnictwem oraz upowszechniania zasad zdrowego i racjonalnego żywienia rodziny i marnowaniu żywności,
   2. Szkolenia praktyczne - 12 tygodni szkoleń w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, dietetyki oraz stylistyki.
   3. Wyjazd szkoleniowy (2 dni) – wyjazd będący możliwością poznania tzw. dobrych praktyk, czyli projektów zrealizowanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych. Podczas wyjazdu zostaną pokazane przykłady możliwości wykorzystania walorów turystycznych, rekreacyjnych czy produktów lokalnych do celów komercyjnych (zarobkowych) oraz promocyjnych (działań promujących obszar zarówno w kraju, jak i za granicą).
   4. Konkurs grantowy w ramach projektu TalentA 2022 - konkurs, w ramach którego uczestnicy będą mogli przygotować propozycje tzw. mikrograntów, które chcieliby zrealizować w swojej społeczności. Ze wszystkich zgłoszonych inicjatyw Rada Ekspertów wybierze trzy inicjatywy, na realizację których zostaną przyznane granty.
  1. Realizacja szkoleń odbywać się będzie w okresie od marca 2022 r. do czerwca 2022 roku.
  1. Przewiduje się dwie formy udziału w programie: tryb stacjonarny oraz on-line.
  1. Podstawową formą realizacji szkoleń będzie tryb stacjonarny. Jednakże w przypadku osób chętnych do udziału w szkoleniach w formie on-line Realizator zapewni taką możliwość z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.
  1. Informacje o realizacji szkoleń w formie stacjonarnej będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej oraz przekazywane Uczestnikom.
  1. Szczegółowe zasady udziału w formie on-line oraz szczegóły dostępu będą przekazywane uczestnikom drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
  1. Dopuszcza się sytuację, kiedy w jednorazowych i uzasadnionych przypadkach Uczestnik szkoleń stacjonarnych nie będzie mógł uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach, Realizator może wyrazić zgodę na udział on-line (przekazując drogą elektroniczną wszystkie niezbędne informacje).
  1. Uczestnicy, którzy będą uczęszczali na min. 75% szkoleń i uzyskają pozytywny wynik testu końcowego otrzymają Certyfikat Uczestnictwa w Programie TalentA. Spośród uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów wyłonionych zostanie 20 finalistów, którzy będą rywalizować w projekcie grantowym.
  1. W lipcu 2022 r. Uczestnicy będą pracować indywidualnie nad mikroprojektami.  Termin składania mikroprojektów grantowych upływa w dniu 29 lipca 2022 r.. Wszystkie mikroprojekty zgłoszone do konkursu grantowego muszą spełniać warunki konkursu zamieszczone na stronie  www.talenta.ziemiaprzemyska.pl. W przypadku nieprzestrzegania ustalonych kryteriów Organizatorzy mogą odmówić Uczestnikom udziału w konkursie mikroprojektów.
  1. W okresie od 1 do 12 sierpnia 2022 roku Rada Ekspertów wyłoni zwycięzców konkursu na mikroprojekt, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny i warunkami określonymi na stronie internetowej Programu.
  1. Ceremonia wręczenia nagród Zwycięzcom Programu TalentA2022 odbędzie się w sierpniu 2022 roku na Konferencji Podsumowującej Program TalentA.

  IV. PROCEDURA I WARUNKI OTRZYMANIA PROMOCJI PRZEZ ZWYCIĘZCÓW PROGRAMU

  1. Laureaci Programu otrzymują ustalone nagrody grantowe, które zobowiązani są przeznaczyć na realizację mikroprojektu przedstawionego w finale Programu.
   Założyciel, Corteva Agriscience, ustalił następujące kwoty dotacji:
   • I miejsce - 10000 $
   • II miejsce - 6000 $
   • III miejsce - 4000 $
  1. Szczegółowy zasady konkursu na mikrogranty określone zostaną w odrębnym Regulaminie.
  2. Zwycięskie projekty zostaną sfinansowane przez LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”  na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Realizatorem a Zwycięzcą.

  V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uczestnik jako podmiot danych osobowych wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom zaangażowanym w realizację projektu danych osobowych, w tym wykorzystanie danych osobowych, dobrowolnie podawanych podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego do udziału w Programie, a także w innych przypadkach określonych w Regulaminie. Właścicielami danych osobowych jest Organizator.
  1. Uczestnik potwierdza, że ​​zapoznał się z przysługującymi mu prawami jako podmiotem danych osobowych, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
  1. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS i/lub e-maili przez numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej, które Uczestnik wskazał podczas wypełniania Formularza zgłoszeniowego.
  1. Uczestnik ma świadomość społecznego znaczenia Programu, jego celu, a także faktu, że głównym celem Organizatorów jest pełne, obiektywne i bezstronne relacjonowanie przebiegu Programu, rozumie, że Realizator może gromadzić, przetwarzać, przechowywać, wykorzystywać, rozpowszechniać informacje o Uczestniku, w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
  1. Uczestnik wyraża pełną i bezwarunkową zgodę na wykonywanie zdjęć i filmów oraz utrwalanie wizerunku Uczestnika w czasie udziału w Programie, a także przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystania, rozpowszechniania materiałów z Wizerunkiem Uczestnika w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
  1. Uczestnik ma świadomość, że Wizerunek może być publicznie wyświetlany, powielany i rozpowszechniany w każdy sposób związany z realizacją Programu, jego promocją, ogłoszeniem oraz reklamą, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach świata bez ograniczeń czasowych.
  1. Uczestnik gwarantuje, że nie zachodzą okoliczności, które w trakcie trwania Programu nie utrudniają lub mogą utrudniać uczestnictwo Uczestnika w Programie w przyszłości, a także mogące stwarzać dla Uczestnika jakiekolwiek przeszkody w pracy /nauce i życiu prywatnym w związku z uczestnictwem w Programie.
  1. Uczestnik udziela Realizatorowi oraz Inicjatorowi wyłącznego prawa do korzystania bez ograniczeń z terytorium, formy i sposobu obiektów własności intelektualnej tworzonych/wykorzystywanych przez Uczestnika w trakcie udziału w Programie, jak również do udzielania zgody na korzystanie z tych obiektów na rzecz działań osób trzecich w trakcie Programu i po jego zakończeniu.
  1. Wykorzystywanie własności intelektualnej przez Organizatora lub osoby trzecie będzie dokonywane w celu promocji i reklamy Programu, umieszczania takich obiektów w  Internecie, dystrybucji przez media, realizacji jego funkcji wynikających z Regulaminu i/lub innych dokumentów, które muszą zostać zatwierdzone zgodnie z Regulaminem itp.
  1. W trakcie trwania Programu oraz po jego zakończeniu Uczestnik zobowiązuje się nie rozpowszechniać w żaden sposób (wywiady, opinie, komentarze, media drukowane i elektroniczne, sieci społecznościowe, fora, blogi, w Internecie, telewizji, itp.)wizerunku ani informacji o Uczestnikach i/lub Programie i/lub wykonawcy i/lub innych osobach zaangażowanych w realizację Programu, których rozpowszechnianie może narazić honor, godność lub reputację biznesową takich osób.
  1. Członkowie Rady Ekspertów wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów ich danych, wizerunków, informacji o przynależności do organizacji publicznych, itp. poprzez umieszczenie takich informacji w Internecie, w prasie i innych mediach, sieciach społecznościowych itp. w celu utrzymania jak najszerszej promocji projektu.

  VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Uczestnik ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania podczas udziału w Programie, za wyrządzone komuś szkody, za niewypełnienie zobowiązań i umów pomiędzy Uczestnikiem a Realizatorem za korzystanie z praw własności intelektualnej itp. oraz za wszelkie działania, które mogą zaszkodzić reputacji innych Uczestników i/lub Inicjatorowi, Organizatorom i partnerom programu. 
  1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść mikroprojektów oraz prawdziwość informacji podawanych przez Uczestników.
  1. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za brak możliwości rejestracji lub uczestnictwa w wykładach z powodu braku dostępu do dobrej jakości łącza internetowego, za wypełnienie formularza zgłoszeniowego, treść i wykonalność mikroprojektu, za nieotrzymywanie wiadomości e-mail i/lub komunikację telefoniczną, itp. w związku z okolicznościami niezależnymi od Realizatora.
  1. W przypadku, gdy Uczestnik umyślnie podał w Formularzu nieprawdziwe informacje o sobie, nie wypełnia i/lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z Regulaminu, nie uczestniczy w zajęciach (z wyjątkiem siły wyższej lub przyczyn niezależnych od Uczestnika), Organizatorom przysługuje prawo do jednostronnego zakończenia uczestnictwa danego Uczestnika w Programie.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W przypadku zaistnienia sytuacji niejednoznacznej interpretacji Regulaminu, ewentualnych sporów i/lub kwestii nieuregulowanych w Regulaminie, rozstrzygnięcie takich kwestii jest zastrzeżone przez Realizatora. Ta decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  1. Decyzje Realizatora, Inicjatora, Rady Ekspertów, w tym wyniki głosowania (niezależnie od sposobu głosowania) dotyczące przebiegu wydarzeń Programu i wyłonienia zwycięzców są ostateczne, nie podlegają odwołaniu, wyjaśnieniu, recenzji. Uczestnik potwierdza, akceptuje i zgadza się z takimi decyzjami, a także gwarantuje, że powstrzyma się od ich kwestionowania.
  1. Warunki określone w Regulaminie dotyczą wyłącznie Programu TalentA 2022 Polska.
  1. Wszystkie kwestie nieuregulowane bezpośrednio w Regulaminie są regulowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Polski.

Zadaj pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest LGD "Ziemia Przemyska" Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

Nasz adres

LGD "Ziemia Przemyska"
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
 
16 676 02 57, 691 079 944, 691 106 533
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.